Shota Soetani (Shawn)

Shota Soetani (Shawn)

VPoE at Money Forward Kessai, Inc.